Row 1 — Rajashri Joshi, Jayanthi Sastry, Anu Shivani, Nirupama Sharma
Row 2 — Meena Prakash, Rekha Kumar, Nandini Chandra, Shubha Srivatsa, Kalpana Murthy
Row 1  Meena Bhardvaj, Sapna Bhat, Poornima Subramanya, Nirupama Sharma, Varsha Kulakarni, Rajashri Ramesh
Row 2 — Ravishankar, Satyaprakash Kaginele, Shashikiran, Swaroop Krishnamurthy, Manjunath Swamy
Row 1 — Sukumar Muthya, Meena Prakash, Priya Rao and Veena Vadvadgi.
Row 1 — Sukumar Muthya, Sunil Hiranniah, Ananth Ramu, Ravishankar Narayan.
Row 1 — Sathya Sastry, Sukumar Muthya, Sridhara Madhugiri.
Row 2 — Karthik Karanth, Nagaraj Upadhya, Krishna Murthy.
Row 1 — Shashikiran BV, DK Subramanya and Sukumar Muthya.